Algemene handelsvoorwaarden (AHB)

Voor de onlineshops op www.truckmo.com, www.truckmo.eu, www.truckmo.at, www.truckmo.de, www.truckmo.fr, www.truckmo.nl en www.truckmo.it.

Op de volgende pagina's vindt u de algemene handelsvoorwaarden voor uw registratie en bestelling op www.truckmo.com, www.truckmo.eu, www.truckmo.at, www.truckmo.de, www.truckmo.fr, www.truckmo.nl en www.truckmo.it.

"TRUCKMO" wordt aangeboden door de firma

SCALEMO GmbH
Welser Straße 5
A 4623 Gunskirchen

Btw-identificatienummer AT: ATU68688468
Btw-identificatienummer DE: DE320706934
Ondernemingsboek: FN416014k Landesgericht Wels

Algemeen
De algemene handelsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop en levering van goederen door de firma SCALEMO GmbH Afwijkende voorwaarden van de koper zijn alleen als geldig als we er schriftelijk of met ondertekening mee ingestemd hebben. Door het plaatsen van een order gaat de koper akkoord met deze algemene handelsvoorwaarden en is hij eraan gebonden. De firma SCALEMO GmbH sluit alleen overeenkomsten af met klanten die onbeperkt handelingsbekwame natuurlijke personen zijn, die 18 jaar oud zijn, evenals met rechtspersonen. Ons assortiment is vrijblijvend. De presentatie van de producten in de onlineshop vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een vrijblijvende catalogus. Door te klikken op de knop "Kopen"/"Bestellen met betaling" plaatst u een bindende bestelling voor de items in uw winkelwagen. De bevestiging van de bestelling volgt onmiddellijk na het verzenden van de bestelling en vormt nog geen acceptatie van de overeenkomst. Wij kunnen uw bestelling accepteren door het sturen van een orderbevestiging via e-mail of door de levering van de goederen binnen twee dagen.

Bestellen
Er bestaat slechts een mogelijkheid tot bestellen na volledige invoer van de logingegevens. Bij de eerste bestelling is de registratie als "nieuwe gebruiker" vereist. Voor verdere bestellingen volstaat de invoer van de door de gebruiker bij de eerste registratie vastgelegde logingegevens en wachtwoord. Consumenten: voor transacties met consumenten in de zin van de Oostenrijkse wet op de consumentenbescherming gelden deze algemene handels- en levervoorwaarden voor zover zij geen dwingende bepalingen van de wet op de consumentenbescherming tegenspreken.

Bestellingen mogen niet geplaatst worden door personen onder 18 jaar.

Taal van de overeenkomst
De inhoud van de overeenkomst, alle andere informatie, klantendienst, data-informatie en klachtenafhandeling worden uitsluitend aangeboden in de Duitse taal.

Prijzen
Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen te verstaan als dagelijkse brutoprijzen "af fabriek" ​met inbegrip van de wettelijk verschuldigde omzetbelasting plus alle ontstane verzendkosten. Prijswijzigingen (als gevolg van wisselkoersschommelingen en technische wijzigingen) van de fabrikant zijn voorbehouden. Indien in de loop van de verzending uitvoer- of invoerrechten verschuldigd zijn, zijn deze voor rekening van de koper.
Voor de verkoop aan bedrijven binnen de EU is er bij vermelding van het btw-identificatienummer geen Oostenrijkse omzetbelasting verschuldigd. Hierbij moet de omzetbelasting wel in de thuisstaat betaald worden. Het btw-identificatienummer moet aangegeven worden bij de bestelling. De afrekening van alle diensten gebeurt uitsluitend in euro.

Herroepingsrecht/opzeggingsrecht
U kunt alle informatie hieromtrent vinden onder het aparte menupunt "herroepingsrecht".

Levering
Af fabriek in Gunskirchen, de transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij anders is overeengekomen. Prestatie/levering: de firma SCALEMO GmbH behoudt zich het recht voor de respectievelijke diensten aangeboden door www.truckmo.com, www.truckmo.eu, www.truckmo.at, www.truckmo.de, www.truckmo.fr, www.truckmo.nl en www.truckmo.it te allen tijde inhoudelijk te veranderen. De prijzen voor de door www.truckmo.com, www.truckmo.eu, www.truckmo.at, www.truckmo.de, www.truckmo.fr, www.truckmo.nl en www.truckmo.it aangeboden leveringen en diensten bevatten geen kosten die door derden in rekening gebracht worden. Verzendkosten worden extra in rekening gebracht. De levering wordt uitsluitend gedaan door onze eigen expediteur.

Verzendkosten (verzendkostentabel)
Eventuele verzendkosten zijn uitsluitend voor rekening van de koper, tenzij anders vermeld. U kunt de gedetailleerde verzendkosten terugvinden via de volgende link.

Betalingswijzen, betaling
Betalingsvoorwaarden: onmiddellijk te betalen na ontvangst van factuur. De plaats van betaling is de maatschappelijke zetel van de firma SCALEMO GmbH Levering op factuur is niet mogelijk. In geval van wanbetaling geldt de vergoeding van alle aanmanings- en incassokosten, evenals een rente van 12% per maand als afgesproken. Voor elke aanmaning wordt € 6,50 toegevoegd. Dit geldt ook voor de vervolging door derden.
De firma SCALEMO GmbH biedt zijn klanten het hoogste comfort bij het winkelen en betalen. De betaling per creditcard (wereldwijd) is mogelijk. De firma SCALEMO GmbH behoudt zich echter het recht voor om creditcardbetalingen niet te accepteren.
Wij accepteren vooruitbetaling, Eurocard/Mastercard, Visa, SofortÜberweisung en PayPal. Bij creditcardbetalingen wordt een aan de huidige stand van de techniek voldoende gecodeerde transmissie, SSL-codering, gebruikt, zodat uw gegevens beschermd zijn tegen ongeoorloofde toegang.
De belasting van de betaling gebeurt op de datum van de bestelling.
Vorderingen van de consument tegenover ons mogen niet toegekend worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Terechte klachten geven geen recht op een volledig behoud van het factuurbedrag, maar slecht op een redelijk deel ervan dat na overleg met ons overeengekomen moet worden.

Overschrijvingskosten zijn uitsluitend voor rekening van de opdrachtgever.

Bankgegevens
SCALEMO GmbH
Raiffeisenbank Gunskirchen eGen (mbH)
IBAN: AT19 3412 9000 0005 7869
BIC: RZOOAT2L129

Eigendomsvoorbehoud, waarborg, aansprakelijkheid, garantie
De waar blijft ons eigendom tot de volledige betaling van de bestelde waar. Vóór de volledige betaling van de waar is het de klant verboden om de waar te verpanden, veiligheidshalve in eigendom te geven of rechten erop toe te wijzen aan derden.
De garantie is vanaf 1.1.2002 beperkt tot de wettelijk voorgeschreven termijn van 24 maanden.
Eventuele gebreken moeten bij de levering of na het zichtbaar worden ervan meegedeeld worden zonder dat er voor de klant, de consument in de zin van de wet op de consumentenbescherming, bij het nalaten nadelige juridische gevolgen mee verbonden zouden zijn.
Bij terecht vastgestelde gebreken wordt er naar ons eigen goeddunken voor een remedie, prijsvermindering of kosteloze vervanging gezorgd, waarvoor er wel een redelijke termijn moet bestaan.
Als de aankoop volgens artikel 1 KSCHG (377 paragr. 1 HGB) voor de klant een commerciële transactie (B2B) is, dan moet hij de waar onmiddellijk na de ontvangst inspecteren en eventuele gebreken onmiddellijk aan ons mededelen.
De firma SCALEMO GmbH is uitsluitend aansprakelijk voor schade met opzet of wegens grove nalatigheid, met uitzondering van schade aan personen. Het bestaan ​​van lichte of grove nalatigheid moet bewezen worden door de persoon die schade heeft gelopen, voor zover er geen sprake is van een commerciële transactie. De vergoeding van gevolgschade of schade door gebreken en andere schade aan eigendom, vermogen en derden jegens de klant is uitgesloten. De firma SCALEMO GmbH als uitbater van www.truckmo.com, www.truckmo.eu, www.truckmo.at, www.truckmo.de, www.truckmo.fr, www.truckmo.nl en www.truckmo.it biedt de diensten met de grootst mogelijke zorg aan, maar is niet aansprakelijk voor door derden tot beschikking gestelde of door derden gebruikte diensten.
Eventuele vorderingen voor schadevergoeding die contractuele partners of derden uit hoofde van de titel "Productaansprakelijkheid" iSd PHG tegen ons geldend maken, zijn uitgesloten, tenzij de persoon die recht heeft op een schadevergoeding bewijst dat de fout van onzentwege veroorzaakt is en er minstens sprake is van grove nalatigheid.
De garantie gebeurt volgens de bepalingen van de fabrikant van de betreffende waren en is eventueel beschreven in de bijgevoegde garantiekaart.

Toepasselijk recht, jurisdictie
De partijen komen overeen, voor zover er geen dwingende wettelijke bepalingen van toepassing zijn, het Oostenrijkse recht aan te wenden.
Als de contractuele partner een consument is, zijn ook de dwingende bepalingen van het recht van de staat waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft, van toepassing op deze overeenkomst.
Voor betwistingen die voortvloeien uit de overeenkomst, wordt de plaats van ons hoofdkantoor als jurisdictie afgesproken, voor zover de contractuele partner een ondernemer is. Als de contractuele partner een consument is, kan hij rechtsvorderingen instellen tegen de firma SCALEMO GmbH ofwel in Oostenrijk ofwel voor de rechtbanken van de verdragsluitende staat op wiens grondgebied hij zijn woonplaats heeft. Als de contractuele partner op het moment van het sluiten van de overeenkomst zijn woonplaats of gewone verblijfplaats in Oostenrijk heeft, dan kunnen rechtsvorderingen tegen de firma SCALEMO GmbH alleen bij Oostenrijkse rechtbanken ingesteld worden.

Plaats van uitvoering
De plaats van uitvoering voor alle leveringen en diensten, alsmede betalingen in het kader van de overeenkomst is het hoofdkantoor van de firma SCALEMO GmbH

Copyright
Alle berichten, graphics en het ontwerp van de website van de firma SCALEMO GmbH dienen uitsluitend als persoonlijke informatie aan onze klanten. Het gebruik gebeurt op eigen risico. Alle gegevens van dit aanbod worden beschermd op grond van artikel 4 en artikel 87a en volgende. Wet op de auteursrechten
De reproductie, het kopiëren en afdrukken van de gehele website zijn alleen toegestaan ​​met het oog op een bestelling bij de firma SCALEMO GmbH Elke verdere verwerking, vermeerdering, verspreiding en/of openbare weergave overschrijdt het normale gebruik en vormt een schending van het auteursrecht.

Andere
De ongeldigheid, nietigheid of opheffing van enkele bepalingen heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene handelsvoorwaarden.
Het VN-kooprecht en alle bepalingen die betrekking hebben op het VN-kooprecht, worden uitdrukkelijk uitgesloten.