Herroepingsrecht

U hebt het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden op te zeggen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde persoon die niet de transporteur is, de goederen in ontvangst heeft genomen.

Om uw recht uit te oefenen moet u ons door middel van een eenduidige verklaring (bv. een met de post verzonden brief, fax of e-mail) informeren over uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor gebruik maken van het bijgevoegde voorbeeldherroepingsformulier dat echter niet verplicht is.

SCALEMO GmbH
Welser Straße 5
A-4623 Gunskirchen
office@truckmo.com

Om te voldoen aan de herroepingstermijn volstaat het dat u het bericht over de uitoefening van het herroepingsrecht voor het aflopen van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van de herroeping
Als u deze overeenkomst herroept, dienen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden, goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onmiddellijk aan u terug te betalen, uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de datum waarop wij uw mededeling over de herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen. Voor de terugbetaling gebruiken wij dezelfde betaalmethode die u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk andere afspraken worden gemaakt; in geen geval worden voor u kosten berekend die samenhangen met deze terugbetaling. Wij kunnen de terugbetaling weigeren, totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u hebt aangetoond dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat als eerste plaatsvindt.

U moet de waren onmiddellijk en in elk geval binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons geïnformeerd hebt over de herroeping van deze overeenkomst, naar ons terugsturen of aan ons overhandigen. Aan de termijn wordt voldaan, als u de goederen binnen de termijn van veertien dagen verzendt. U dient de directe kosten voor het retourneren van de waren te betalen.

U dient uitsluitend te betalen voor een eventueel waardeverlies van de goederen, indien dit waardeverlies terug te voeren is op een voor het testen van de aard, de kenmerken en de werking van de goederen niet-noodzakelijk gebruik.

Voorbeeldherroepingsformulier

Als u de overeenkomst wenst te herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.

Aan: SCALEMO GmbH, Welser Straße 5, A 4623 Gunskirchen, office@truckmo.com

Hierbij herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) aangegane overeenkomst over de aankoop van de volgende

waren (*)/de verlening van de volgende dienst (*)

Besteld op (*)/ontvangen op (*)

Naam van de consument

Adres van de consument

Handtekening van de consument (alleen bij mededeling op papier)

 

Datum

________________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.